Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 15 - 10 januari 2020
Beste wensen

Namens het hele team van de Bernardusschool wensen wij u een gelukkig en gezond 2020 toe! 

Jarigen & agenda
Jarigen    
     
11 januari Demy Franklin 7
12 januari Julian de la Parra 4
14 januari Liana Wahramian 3
14 januari Mila den Hollander 4
14 januari Sara den Hollander 4

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
21 januari Medezeggenschapsraad om 20.00 uur
14 februari Rapport 1
17 - 21 februari tien minuten gesprekken
24 februari Start voorjaarsvakantie (t/m 6 maart)
Programmeren

De komende twee maanden zullen de leerlingen van groep 1 t/m 8 weer aan de slag gaan met programmeren. In de lessen leren de leerlingen op een samenhangende en leuke manier alle primaire functies van het programmeren, namelijk: algoritmes, decompositie, patronen, herhaling, fouten, voorwaarden, abstractie, functies, en variabelen. De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met robots om kennis te maken met het programmeren. U zult via Schoudercom vast op de hoogte worden gehouden.

Project geestelijke stromingen

In de komende periode gaan wij tijdens de lessen godsdienst in alle groepen aandacht besteden aan geestelijke stromingen. Dit betekent dat de hele school in iedere groep 6 lessen over een religie gaat behandelen. In de kleutergroepen gaat het over geboorterituelen in Islam en christendom, groep 3 kijkt naar enkele verhalen die in de Bijbel en de Koran voorkomen. Groep 4 gaat praten over het christendom, met aandacht voor het kerkgebouw. Groep 5 bespreekt het boeddhisme, groep 6, 7 en 8 de verschillende stromingen in het christendom. Het is mogelijk om een gebedshuis te bezoeken. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in verschillende geestelijke stromingen.

GMR vergadering 2 december 2019

Samenvatting GMR vergadering 2 december 2019

 

De meerjarenbegroting 2020-2023 stond centraal in de GMR-PO vergadering van 2 december 2019. In de vergadering van 23 september jl. heeft de GMR-PO advies uitgebracht over de kaderbrief begroting 2020-2023. Op basis van deze kaderbrief is de begroting voor 2020-2023 opgesteld. De GMR-PO heeft de vastgestelde begroting ter informatie ontvangen om te kunnen beoordelen of de besluiten uit de kaderbrief daarmee in overeenstemming zijn. Het CvB heeft een toelichting gegeven over het negatieve resultaat van de begroting 2020. Dit is een bewuste keuze met het oog op noodzakelijke investeringen in ICT, huisvesting en nieuwe onderwijsvormen. Er zijn voldoende reserves opgebouwd waardoor deze negatieve begrotingen geaccepteerd kunnen worden. Hierdoor is het streven naar een sluitende begroting in de toekomst een te realiseren opgave.

 

Ook de staking van 6 november jl. is aan de orde geweest. De GMR-PO heeft, mede vanwege berichten vanuit de achterban, wederom haar zorgen geuit over het lerarentekort nu en in de toekomst. Er is gesproken over de behoefte van het personeel aan steun vanuit het CvB voor de doelstellingen van de staking. Principieel blijft het CvB van mening dat bij een staking niet doorbetaald wordt. Dat houdt echter niet in dat zij niet achter de doelstellingen staan. Ze hebben dan ook het Bestuurlijk Statement (zie https://bestuurders.home.blog/ ) ondertekend en zijn bereid om met teams/MR-en die vragen hebben in gesprek te gaan. 

 

Met het CvB is daarnaast gesproken over de zichtbaarheid van de GMR-PO op de website van SCOL. Ten slotte is er van gedachten gewisseld over het proces van de vakantieregeling voor het schooljaar 2020-2021 en de Strategische Koers en sturingsvisie.

Nieuws uit de kleutergroepen

Deze week hebben we de gemaakte groepsafspraken herhaald. En iedere dag spelletjes gedaan om de band tussen de kinderen te verbeteren. We zijn ook begonnen met het voorlezen van het prentenboek “De wereld van de Gorgels”. De komende 3 weken zullen wij hierover gaan werken. We zullen gaan hebben over het eiland en het vasteland. Over ziek zijn en beschermd worden. De werkjes, de taal- en rekenkringen zullen hierop worden aangepast. We leren de letter G  (spreek uit guh) van Gorgel. Ook introduceren we het cijfer 3.

Nieuws uit groep 3

We zijn blij dat weer zoveel kinderen hun leesbingo-blad hebben ingeleverd. Deze week startten we alweer met kern 6, waarin we de laatste letters gaan leren.

 

Op Schoudercom vermeldden we al dat we nu ook het computerprogramma Flits gaan gebruiken. Hopelijk lukt het om 3 dagen in de week een ouder te vinden die het eerste half uurtje met alle kinderen individueel woordjes gaat flitsen. Een intekenlijst hangt bij ons lokaal.Ook zoeken we nog hulp bij het DaVinci-circuit: maandag 13 januari en vrijdag 17 januari van 13.45u tot 14.45u. Er is hulp nodig bij het maken van een filmpje, kleien van een reptiel, tekenen van je droomhuis en schrijven van een gedicht. Wie komt helpen? Laat het ons weten!

Nieuws uit groep 4

Maandag 13 en vrijdag 17 januari van 13.45 tot 14.45, hebben we in de groepen 3, 4, en 5 een circuit n.a.v. de lessen van Da Vinci. Hiervoor zijn wij op zoek naar oude elektrische apparaten. Het is de bedoeling dat de kinderen die uit elkaar gaan halen en onderzoeken. Dus heeft u thuis nog wat liggen, dan graag afgeven in groep 4. Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar ouders die bij dat circuit kunnen helpen. Als u kunt, dan graag opgeven bij de leerkracht van één van de groepen.

 

Vrijdag 17 en vrijdag 24 januari ga ik de kinderen Avi en DMT toetsen. Oefent u nog met uw kind? Leren lezen is kilometers maken! Vanaf volgende week gaan we de Cito toetsen afnemen. We beginnen met begrijpend lezen. De week daarna Cito Spelling en als laatste Cito rekenen.

Nieuws uit groep 5

Allereerst de beste wensen voor een heel mooi 2020! Na allemaal gezellige vakantieverhalen zijn we in nieuwe groepjes gestart. De kinderen zijn hard aan het werk en we bereiden ons voor op een maand met verschillende CITO toetsen. Zo krijgen de kinderen een toets begrijpend lezen, rekenen en spelling. Ook zullen deze maand de DMT en AVI worden afgenomen. Alle toetsresultaten zullen te zien zijn in het 1e rapport.

 

Zoals u in een vorige weekbrief heeft kunnen lezen, hebben we deze week de Zilveren Week op school. In deze week herhalen we de regels en de afspraken die in onze groep gemaakt zijn aan het begin van het schooljaar en we bekijken de groepsdynamiek weer opnieuw. Een aantal ouders heeft afgelopen maandag een kanjerles bijgewoond. Ook doen we verschillende groepsspelletjes, zoals “Ga staan als... (je familie in het buitenland hebt)” en “Zoek de valse” (leerlingen schrijven 3 stellingen over zichzelf op, waarvan 2 waar en 1 niet waar).

 

Bij DaVinci zijn we deze week bezig met het hoofdstuk “Vriendschap en liefde”. Aan het einde van de lessen kunnen kinderen verwoorden wat ze kunnen doen om zich prettig te voelen in relaties en wat liefde en vriendschap voor hen inhoudt. Voor volgende week zoeken we nog steeds ouders voor het circuit (zie Schoudercom). Komt u ook gezellig meehelpen?

Nieuws uit groep 6

We zijn dit jaar heel goed begonnen. De kinderen hebben heel hard gewerkt. We zijn begonnen met nieuwe contracten tijdens zelfstandig werken en ook aan een nieuw thema bij Da Vinci. Het nieuwe thema is Grieken en Romeinen. We zouden het leuk vinden als kinderen spulletjes van thuis mee nemen die bij het thema passen. Denk aan foto’s uit Griekenland/ Italië, klok met Romeinse cijfers, boeken over de Oudheid, enz.

 

Met rekenen hebben geoefend met hele grote sommen, zoals 7003-6998. Je kunt soort sommen uitrekenen door in kleine stapjes steeds aan te vullen door sprongen op de getallenlijn te maken, of door ze als onder-elkaar-som uit te rekenen. Dit was nog wel lastig, maar ging al heel goed. Verder zijn de kinderen begonnen aan een verhaal over de vakantie, die ze schrijven in de ik-vorm.

Nieuws uit groep 7

We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad en weer opgeladen is om te laten zien wat ze kunnen in de klas. De leerlingen in groep 7 hebben nu twee meesters. Dat is wel heel bijzonder!

 

We zijn gestart met het thema ‘Grieken en Romeinen’ met wereldoriëntatie. We gaan het binnen dit thema hebben over: Goden, Filosofie, Olympische Spelen, Het Menselijk Lichaam, Democratie, Uitvindingen, Het Christendom en nog veel meer. Heeft u kennis of materiaal wat passend is bij deze onderwerpen, dan willen we graag gebruiken maken van uw inbreng. Als u materiaal meegeeft voor op de thematafel, wilt u deze dan voorzien van naam zodat de materialen na afloop weer bij de rechtmatige eigenaar terugkomen?

 

In de maand januari nemen we de Citotoetsen af. Dit kan voor de leerlingen spannend zijn. Voor sommige leerlingen is het fijn om thuis wat extra te oefenen. Leerlingen kunnen ten alle tijden thuis werken aan de werkpakketten van Snappet. Dit zijn lesdoelen die ook in de Cito aan bod zullen komen en waarover al minimaal één keer instructie is gegeven.

 

Huiswerk:

Vrijdag 10 jan: Boekje Weerbaarheidstraining thema B af

Dinsdag 14 jan: Werkwoordspellingsbladen af

Vijdag 17 jan: Boekje Weerbaarheidstraining thema C af

Nieuws uit groep 8

Allereerst, de beste wensen voor 2020!

 

We zijn weer super van start gegaan deze week. Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema. We leren onder andere zinnen ontleden, hoe we het voltooid deelwoord moeten schrijven en uiteraard nieuwe themawoorden.
Spelling ronden we bijna af met een woorden- en zinnendictee.


Voor rekenen hebben wij een nieuwe planning gekregen. Deze periode gaan wij heel hard werken, want rekenen blijft toch een lastig onderdeel. Mocht je thuis extra willen oefenen, dan kan dat altijd via snappet en dan in je werkpakket.

 

Volgende week maandag gaan wij naar de rechtbank in Amsterdam. Hier worden wij om 10.00 uur verwacht. We zullen tussen 8.45 – 9.00 uur vertrekken.

 

Vanaf deze week krijgen de kinderen 2x vast huiswerk mee (daar hebben zij dan een week de tijd voor) en 1x ongepland huiswerk (dit is dan voor in dezelfde week).
Dinsdag 11 januari – rekenblad
Woensdag 12 januari – topo

EXTERN NIEUWS
Aankondiging sport- en speldag GJT Meerburg

Op zondag 26 janauri 2020 zal de jaarlijkse sport- en speldag van

Gymnastiek-, Jazz- en Turnverenging Meerburg plaatsvinden in de Eendenkooi.

 

In de sportzaal zullen allerlei toestellen en spellen worden neergezet.

Hier kunnen de kinderen lekker met elkaar sporten!

*  t/m groep 3 van 09.45-10.30 uur

*  vanaf groep 4 van 11.00-12.00 uur

 

Jij komt toch ook?

Het zou fijn zijn al je jezelf van tevoren aanmeld via:

gymleiding@meerburgzoeterwoude.nl

 

Tot zondag 26 januari 2020!