Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 1 - 28 augustus 2020
Schooljaar 2020 - 2021

De vakantie zit er weer bijna op. Afgelopen week zijn wij op school druk bezig geweest met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Alles staat klaar en we hebben er weer zin in!

 

Een speciaal welkom aan onze nieuwe collega’s; Jeske Boorsma (groep 1/2c) en Maartje Dijkstra (groep 7). Ook juf Daphne start weer na haar ouderschapsverlof (groep 1/2c). In groep 4 start Eline van Polanen als LIO stagiaire en in groep 6 Dianne Theunissen. 

 

Aanstaande maandag gaat de deur zoals gebruikelijk om 8.20 uur open en starten de lessen om 8.30 uur. Wij zijn heel benieuwd naar alle vakantieverhalen van de kinderen.

 

De ouderkindgesprekken staan vanaf 7 september gepland. Deze zullen digitaal plaatsvinden. Toch kan het zijn dat u op een ander moment ook contact wil zoeken met de leerkracht. Dat kan door een afspraak te maken telefonisch, maar ook per mail.

Corona maatregelen

Voor de zomervakantie konden wij de volledig heropening van de Bernardusschool mede dankzij uw medewerking soepel laten verlopen. Nogmaals dank hiervoor! 

 

In het nieuwe 'protocol basisonderwijs' (schooljaar 2020 - 2021) zijn geen wijzigingen opgenomen ten opzichte van het protocol wat voor de zomervakantie gold. Daarom zullen wij nog steeds de volgende maatregelen treffen; 

 

1,5 meter afstand

Ouders zijn (helaas) niet tegelijk welkom in school en op het schoolplein (triage is dan niet haalbaar, zie bijlage)We vragen ouders om leerlingen bij het schoolhek af te zetten en de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. Wij willen u vragen om leerlingen (indien mogelijk) zelf naar school te laten komen om verkeer zoveel mogelijk te beperken. 

 

Om leerlingen gespreid binnen te laten komen hanteren we de inloop van 8.20 – 8.30 uur via verschillende ingangen (zie onderstaand schema). Daarna sluiten de deuren en zullen onder schooltijd gesloten blijven.  

 

Groep 1/2a Nooddeur lokaal
Groep 1/2b Kleuteringang
Groep 1/2c Kleuteringang
Groep 7/8 Hoofdingang
Groep 5/6 Zij-ingang nabij lokaal groep 6
Groep 3/4 Achteringang nabij lokaal groep 4

 

De kleuterleerkrachten vangen elke dag de leerlingen tussen 8.20 – 8.30 uur op, op het schoolplein. De leerlingen van groep 1/2a worden opgevangen bij de nooddeur van het lokaal. De leerlingen van groep 1/2b en 1/2c worden op het kleuterplein opgevangen. Ouders blijven buiten het hek. Aan het einde van de dag worden kleutergroepen groepsgewijs naar buiten gebracht via bovenstaande ingangen/uitgangen. 

 

Aanstaande maandag worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 op het schoolplein opgevangen. Vanaf dinsdag komen de leerlingen zelfstandig naar binnen via de bovenstaande ingangen. 

 

TSO

De TSO wordt gecontinueerd. De leerkrachten eten met de leerlingen in de klas. Daarna gaan de leerlingen buitenspelen met medewerkers van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ)

 

Traktaties / verjaardagen

Er mogen voorverpakte traktaties uitgedeeld worden op school (het liefst zo gezond mogelijk). Uiteraard worden de verjaardagen ook gevierd met de klas.

 

Hygiene maatregelen

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, gaan wij zo veel als mogelijk uit de weg. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.

 

Wij zullen leerlingen handen laten wassen met water en vloeibare zeep. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren handdoeken. 

 

Ziekte

Wij hanteren de richtlijnen vanuit RIVM/GGD. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.

 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkeld zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts. Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geinformeerd en gaan ook naar huis. De school gebruikt geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.

Als een leering ziek wordt, vragen wij u om uw zoon/dochter direct op te halen. 

 

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan komen en/of thuis kan werken, meldt u uw zoon/dochter ziek. Dit kan telefonisch voor 8.30 uur via 071 54 21 600 of via de afwezigheidsknop in Schoudercom. Wanneer uw kind besmet is met het Coronavirus geeft u dit dan door aan de directeur; sabine@rkbernardusschool.nl

 

Het kan ook voorkomen dat een leerkracht ziek is of milde klachten heeft. Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn (conform richtlijn RIVM/GGD). Leraren kunnen hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 

 

Als een leraar ziek is dan zetten we (op directie en interne begeleider na) iedereen in om de lessen voortgang te laten krijgen. Lukt dat niet dan zullen er groepen naar huis gestuurd worden. Wij vinden dit heel vervelend, maar gaan uit van uw medewerking. Indien mogelijk zal de afwezige leerkracht thuisonderwijs inzetten. 

 

Oudergesprekken

Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zo min mogelijk aanwezig in de school. De geplande ouderkindgesprekken in september zullen dan ook digitaal plaatsvinden. 

 

Wilt u in gesprek of in contact komen met de groepsleerkracht dan zal dit telefonisch of via SchouderCom verlopen (niet fysiek). 

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om het gesprek wel fysiek op school te laten plaatsvinden. De  ouders worden dan uitgenodigd en gevraagd om via de hoofdingang de school in te komen. Bij de teamkamer staat een desinfectiezuil waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Daarna gaat u naar de ruimte waar het gesprek zal plaatsvinden. Wij en u houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en er worden geen handen geschud.

 

Ventilatie

Er is veel in het nieuws geweest over de ventilatie van scholen. Voor de Bernardusschool is er ten opzichte van de heropening voor de zomervakantie geen aanleiding om maatregelen te nemen. Wij zullen extra ventileren via de ramen. In ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Wellicht zorgt dit ervoor dat het af en toe wat koeler is in het lokaal. 

 

Thuisquarantaine

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven wel thuis bij gezondheidsklachten.

 

Een kijkje in de klas 

De leerlingen zijn altijd erg nieuwsgierig naar hun nieuwe groep. Wij begrijpen dat u ook graag een kijkje wilt nemen in de groep. Helaas kunnen wij de ouders niet ontvangen in de school, maar via Schoudercom ontvangt u van de leerkracht(en) foto's en fimpjes om de sfeer in de groep weer te geven. 

 

Tot slot
Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de school, per mail of SchouderCom. Via de website van SCOL https://www.scoleiden.nl/ komt u snel bij de actuele informatie over het coronavirus.

Jarigen & agenda
Jarigen    
28 augustus Sanne Kirstenstein 3
28 augustus Teun de Groot 6
29 augustus Juliette v/d Mey 1/2a
29 augustus Jayden de Boer 1/2b
29 augustus Alex de Winter  7
30 augustus Zoe Springer 1/2b
30 augustus Nora Dalmolen 6
31 augustus Noortje Olthof 1/2c
31 augustus Desteny Schouten 6
1 september Glenn Peters 1/2c

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
31 augustus  1e schooldag
7 t/m 18 september ouderkindgesprekken
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)

 

Gymtijden

De groepen 4 t/m 8 gymmen op maandag en dinsdag onder leiding van meester Tim in de Eendenkooi. De groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c en 3 gaan hier een keer per week naar toe.

 

Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter deze week gymschoenen mee te geven (gymschoenen met witte zolen)? Op dit moment kleden de leerlingen zich in verband met de coronamaatregelen niet om in de kleedkamers, maar worden de gymschoenen in de sporthal aangetrokken. De gymlessen starten op dinsdag 1 september aanstaande. 

 

Maandag; groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

Dinsdag; groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 4, 5, 6, 7 en 8 

Ouderkindgesprekken

Vanaf maandag 7 september staan de ouderkindgesprekken gepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 7 t/m 18 september 2020. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. 

 

U kunt zich vanaf maandag 31 augustus t/m donderdag 3 september inschrijven voor de ouderkindgesprekken via Schoudercom. U ontvangt hier een uitnodiging voor. 

Lokaalverdeling

Dit schooljaar starten wij met negen groepen. Een aantal groepen is naar een ander lokaal verhuisd (zie plattegrond hieronder). De kleutergroepen zullen via het kleuterplein naar binnen gaan. De overige groepen gaan via de overige ingangen naar binnen

 

Hoofdingang; groep 7 en 8

Ingang schoolplein groep onderbouw; groep 5 en 6

Ingang schoolplein onderbouw achterzijde; groep 3 en 4

Inline image

Mailadressen personeel

U kunt de leerkracht bereiken via schoudercom maar ook via de mail. Hieronder vindt u de mailadressen terug. 

 

Anita de Winter anita@rkbernardusschool.nl Groep 3
Anneke van Houten annekevh@rkbernardusschool.nl Groep 6
Annemieke Zuijderduijn annemieke@rkbernardusschool.nl Groep 3
Bouwiene Keekstra bouwiene@rkbernardusschool.nl  Groep 6 & 8
Celine Jonkers celine@rkbernardusschool.nl  Groep 8
Corrie de Vassy corrie@rkbernardusschool.nl Groep 4
Danielle de Winter danielle@rkbernardusschool.nl Groep 5
Dianne Theunissen dianne@rkbernardusschool.nl LIO stagiaire groep 6
Dionne Faassen dionne@rkbernardusschool.nl Groep 1/2b
Elvera de Lange elvera@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Eline van Polanen eline@rkbernardusschool.nl LIO stagiaire groep 4
Jeske Boorsma jeske@rkbernardusschool.nl Groep 1/2c
Maartje Dijkstra maartje@rkbernardusschool.nl Groep 7
Marja Oudshoorn marja@rkbernardusschool.nl Intern begeleider
Maud van Leeuwen m.vanleeuwen@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Daphne Noorlander daphne@rkbernardusschool.nl Groep 1/2c
Nicole Singeling nischool@live.nl  Groep 1/2a
Ria Kerkvliet ria@rkbernardusschool.nl Groep 1/2a & 4
Ryanne Loomans ryanne@rkbernardusschool.nl Groep 1/2b
Sabine Steinebach sabine@rkbernardusschool.nl Directeur
Sannie Cortenbach sannie@rkbernardusschool.nl Groep 5
Tim Gonlag tim@rkbernardusschool.nl Groep 7
Valerie Kipuw valerie@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Rookvrij schoolplein

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

 

Dat betekent dat er vanaf het nieuwe schooljaar nergens meer op het schoolplein gerookt mag worden door personeel, ouders en bezoekers als er leerlingen op school zijn ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten (ook BSO) buiten schooltijd.