Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 3 - 10 september 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
12 september Benjamin van Haastert  7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
6 t/m 17 september ouderkindgesprekken
21 september Informatie avond groep 8 (19.30 uur)
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)

 

Werken met snappet

Vanaf groep 4 wordt er in de klas de lesmethode Snappet ingezet. Graag geven wij u meer informatie over Snappet. In groep 4 t/m 6 wordt er gewerkt met een tablet. Vanaf groep 7 werken de leerlingen met een chromebook. 


Wat is Snappet?
Snappet is een onderwijsplatform waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Daarbij geeft Snappet de leerkracht beter inzicht in de voortgang van de kinderen. 


Digitale lesmethode
In plaats van het maken van opgaven in een werkboek, maken de kinderen de opgaven digitaal in Snappet. Eventueel werken ze de opgave eerst uit in een schriftje. Groot voordeel voor de kinderen is dat zij na iedere vraag direct feedback krijgen. Ze zien dus meteen of het antwoord goed of fout is. Ze weten daardoor snel of ze op de goede weg zijn en kunnen direct hun antwoord verbeteren.


De leerkracht heeft toegang tot een aparte omgeving van Snappet, waar hij of zij live kan volgen hoe de kinderen het doen tijdens de les. De leerkracht ziet dus al tijdens de les of de kinderen de lesstof begrijpen en kan eventueel direct extra uitleg geven aan degenen die dit nodig hebben.


Iedereen werkt op zijn eigen niveau
De lesstof in Snappet past zich aan aan het niveau van het kind. Het niveau wordt door Snappet bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven. Dit werkt heel motiverend: kinderen die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo. Bovendien laat Snappet aan het kind en aan de leerkracht zien welke lesstof hij of zij nog niet genoeg onder de knie heeft. Zo kan ieder kind dus werken aan zijn
of haar eigen leerdoelen.


Op www.snappet.org vindt u meer informatie. 

Methode Davinci

De methode DaVinci is de lesmethode wereldverkenning. Op de Bernardusschool hanteren wij de methode vanaf groep 3. Dit schooljaar starten groep 3, 4 en 5 met het thema 'het begin'. Groep 6 t/m 8 start met het thema 'Maori's'. 

 

Davinci biedt onderwijs in thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming.

 

Leerkrachten geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week.

 

Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal. Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat.

Klusklas

De week zijn juf Elvera en juf Valerie weer gestart met de klusklas. In de klusklas leren kinderen iets maken met hun handen. Met de klusklas willen wij leerlingen op een andere manier laten leren dan de reguliere lessen.

  • Talenten ontwikkelen en ontdekken.
  • Laten ervaren dat een andere manier van leren je ook zeker verder kan brengen.
  • Onderzoeken en creëren.

Een aantal leerlingen werken in deze groep aan een project met eigen leerdoelen. We zijn nu gestart met het maken van een eigen flipperkast. De leerlingen worden hierbij uitgedaagd om hun eigen creatieve denken nog meer te ontwikkelen.

Kinderboekenweek

Op 6 oktober begint de  Kinderboekenweek met als thema  ”Worden wat je wil!”

 

We openen de Kinderboekenweek in samenwerking met de bibliotheek op woensdagochtend 6 oktober met een banenmarkt. Voor de zomervakantie heeft u hierover al kunnen lezen.

 

Er zijn al ouders die zich hebben opgegeven voor dit evenement. We willen de kinderen namelijk laten zien wat ze allemaal kunnen worden als ze groot zijn. Daarom nodigen we zoveel mogelijk ouders (en ook nog andere mensen)  uit om iets te vertellen en te laten zien over hun beroep. Kinderen komen dan per bouw (kleuters, groep 3-4-5 en 6-7-8) langs alle kraampjes, waar mensen vertellen en spullen tonen over hun beroep.

 

Vindt u het leuk om ook mee te doen? Geef u dan op bij Sannie, Maud of Dionne. Liefst per mail. De ouders die zich al hebben opgegeven horen binnenkort meer over de activiteit.

 

Het vindt plaats op woensdagochtend 6 oktober van 8.45 uur tot 12.00 uur in de Eendenkooi.

We hebben er zin in!

 

Sannie, Maud en Dionne

Gymles

De groepen 1/2 en 3 gymmen één keer per week en de groepen 4 t/m 8 twee keer per week in de Eendenkooi. Op maandag krijgen ze gymles van meester Tim en op dinsdag van meester Thomas. Ook zullen we de ondersteuning krijgen van meester Bilal op beide dagen.

 

De kinderen hebben gymkleding en gymschoenen nodig om deel te kunnen nemen aan de gymles. Indien de kinderen niet kunnen deelnemen aan de gymles, wilt u dit dan laten weten aan de groepsleerkracht of een briefje mee willen geven? 

 

Sieraden kunnen tijdens de gymles in een bakje gedaan worden en na de gymles weer worden omgedaan. Als de oorbellen niet uit kunnen/mogen, wilt u dan tape/plakkers meegeven om de oorbellen mee af te plakken?

Slagbaltoernooi

Slagbaltoernooi groep 7 & 8

Het eerste toernooi is op woensdag 22 september van 13:15 tot 17:30. Een team bestaat uit 12 spelers waarvan 6 jongens en 6 meisjes. De leerlingen kunnen zich aanmelden bij meester Tim. U kunt zich ook aanmelden door op Schoudercom een berichtje te sturen. Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn of geen ouder, dan kan het helaas niet doorgaan. Uiterlijke inschrijfdatum voor het team is vrijdag 10 september. Op deze dag moeten er dus genoeg (bevestigde) aanmeldingen zijn en een begeleidende ouder.

Nieuws van de ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden! Vind je het leuk om mee te denken en te helpen met de organisatie van de activiteiten op school? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Meld je dan aan via orbernardusschool@gmail.com

Nieuws van de bibliotheek

De eerste schoolweek is alweer achter de rug. Een week waarin je van alle leert. Zoals lezen. De een leert lezen, een ander leert beter te lezen.

 

De bibliotheek, die naast de school zit, hoopt hierin ook een steentje te kunnen bijdragen. Voor alle jeugd en jongeren hebben wij prachtige boeken; voor kinderen die van wetenschap houden, voor kinderen die van sprookjes/ fantasie houden of van paarden. Of over verliefdheid willen lezen of gewoon een spannend boek of….. Er is voor elk wat wils. 

 

Gelukkig heeft de bibliotheek samen met de school de afspraak gemaakt dat alle groepen (groep 3 begint na de voorjaarsvakantie) op de maandagochtenden naar de bibliotheek komen om een boek uit te zoeken. Dat gebeurt al jaren en we hopen daar nog heel lang mee door te gaan. Want lezen is goed voor je! Als je leest krijgt bijvoorbeeld je fantasie een duw, waardoor je soms beter kunt nadenken. Als je kunt lezen, kun je ook beter rekensommen maken. Je kunt dan begrijpen wat er staat.

 

Graag zouden wij als bibliotheek ook graag zien, dat meer basisschool kinderen ná schooltijd de bibliotheek bezoeken en boeken komen lenen om thuis lekker te lezen. En dat kost niets, voor jullie is een lidmaatschap van de bibliotheek gratis.

 

Wat wij ook samen met de school doen, zijn leuke activiteiten. De eerstvolgende is de Kinderboeken week. Samen met school hebben wij voor woensdagochtend 6 oktober iets heel leuks bedacht. Jullie komen dan met jouw groep naar De Eendenkooi, waar allemaal kraampjes zijn met verschillende beroepen. Je kunt dan met iemand praten over het beroep wat hij/zij heeft.

 

Dezelfde woensdag, 6 oktober, maar dan ’s middags, houdt de bibliotheek nog een feestje. Hoe dat precies gaat worden houden we nog even geheim, maar houdt de datum alvast vrij . Voor kinderen van de groepen 1 tot en met 4 beginnen we om half twee, voor kinderen van de groepen 5 tot en met 8 beginnen we om half vier. En dan in de bibliotheek. Hier hoor je binnenkort meer over.

 

We hopen jullie binnenkort allemaal te zien: tijdens de Kinderboekenweek en misschien wel om je aan te melden als nieuwe lezer!

Vacature GMR

Er zijn per direct twee vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Meld je uiterlijk aan op 24 september 2021 via onderstaand e-mailadres!


Wat doet de GMR?
Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school.


Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie, scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan. Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.


Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?
In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.


Goed om te weten:
• De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
• De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
• De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.
• Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.
• Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.


Maak je belangstelling uiterlijk 24 september 2021 bekend bij de GMR, het emailadres is gmrpo@scoleiden.nl.


Ook kun je bovenstaand emailadres mail met eventuele vragen en/of meer informatie. We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!


Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,
Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Suzanne Frambach (vice-voorzitter, personeelsgeleding)
Paul van den Heuvel (secretaris, oudergeleding)

Nieuws uit de kleutergroepen

Er wordt al hard gewerkt in de kleutergroepen. We werken nu drie weken over thema kleuren en vormen. Ook zijn we begonnen met de letter V en cijfer 2.

 

In de middag kring werken we nu groepsdoorbroken. We husselen de kinderen uit de drie kleuterklassen door elkaar zodat we iedereen op niveau les kunnen geven in de kring. De kinderen die op een dag niet zijn ingedeeld werken tegelijkertijd zelfstandig aan een werkje aan tafel. Heel knap dat jullie kinderen dat al kunnen!

Nieuws uit groep 3

We zijn al weer 2 weken aan het werk en de start kern zit er al weer op. We hebben al 4 letters geleerd in deze weken, de i, k, m en de s. Voor de start van kern 1 gaan we kijken wat de kinderen allemaal al weten en worden er letter en woordentoetsjes afgenomen. In een enkel geval gaan we zelfs een leestoets doen. Als we weten wat de kinderen allemaal al kunnen gaan we op niveau werken aan het leesonderwijs. De letters die we in kern 1 gaan leren zullen maandag weer op het doelenbord staan. We delen deze ook via SchouderCom zodat jullie weten waar in de klas aan gewerkt wordt. 

 

Vorige week hebben de kinderen de eerste kleurplaat mee naar huis gekregen. Dit was de stam van de letterboom. Bij elke kern krijgen de kinderen een nieuwe kleurplaat mee naar huis. Als je deze verschillende platen volgens het schema aan elkaar vastmaakt hebben de kinderen aan het einde van het aanleren van de letters de letterboom ook thuis op hun muur zitten. We zullen de verschillende platen ook als bijlage in SchouderCom naar jullie versturen. 

 

Letterboom kleurplaat VLL | Leren lezen, Lezen, Begrijpend lezen

 

In de rekenlessen proberen we veel met bewegen te doen. We hebben winkeltjes gemaakt en zijn bij elkaar spullen gaan komen met euromunten daarna we hebben in de les groepjes gemaakt en zijn eerlijk gaan verdelen. Hier was wel iets geks hoor, we kunnen niet alles eerlijk delen. Zo leren we steeds nieuwe, moeilijke, dingen. 

 

Deze week hebben we voor het eerst weer muziekles van juf Jerina gehad. Zij heeft ons van alles geleerd over ritme instrumenten en we hebben ook zelf ritmes geklapt. 

 

Nieuws van groep 4

Oh jee! Deze week begon niet goed met het nieuws dat juf Dionne gevallen is en haar sleutelbeen gebroken heeft! Gelukkig konden we haar blij maken met mooie tekeningen en hebben jullie haar een mooie bos bloemen bezorgd! Ze was er heel blij mee. 

 

Wij zijn natuurlijk weer keihard aan het werk gegaan! We hebben weer hard gewerkt en veel geleerd. 

Deze week kwamen woorden met 3 medeklinkers vooraan of achteraan aan bod, maar ook samengestelde woorden. 

 

We zijn begonnen met Da Vinci. We werken nu met het thema “Het begin”. We hebben geleerd hoe de tijdlijn van een dag er uitziet en in welk seizoen we jarig zijn. 

 

Met rekenen zijn we bezig geweest met splitsen. We hebben dit geoefend met splitshuisjes, maar ook met poppits! Dat is natuurlijk een feestje! 

 

Naast dat harde werken, hebben we natuurlijk ook nog tijd vrijgemaakt om spelletjes te doen. Hiermee leren we elkaar beter kennen en we werken aan een fijne sfeer in de klas. Het is mooi om te merken dat de meeste kinderen zich alweer meer thuis gaan voelen.  

Nieuws uit groep 5

Bij rekenen staan ook dit jaar weer de tafelsommen centraal. Zo hebben we deze week de tafel van 6 geleerd. Alle kinderen hebben een blad mee naar huis gekregen om deze tafel te oefenen. De kinderen die de tafel vorig jaar in groep 4 al “behaald” hebben, kunnen zo nog even goed checken of deze niet tijdens de vakantie is weggezakt. Uiterlijk donderdag 16 september moeten alle kinderen deze tafel kennen. Succes met oefenen!

 

Bij taal hebben we de verschillende woordsoorten weer herhaald. Wat is nou ook alweer een zelfstandig naamwoord (namen voor mensen, dieren en dingen, zoals “juf”, “hond” en “boek”), een bijvoeglijke naamwoord (woorden die iets zeggen over het zelfstandig naamwoord, zoals “lieve” en “rode)” en een lidwoord (“de”, “het”, “een”).

 

We proberen een aantal ochtenden in de week te starten met “De Dag Vandaag”. Deze site op internet bespreekt elke dag drie nieuwsitems. Er wordt ingespeeld op onder andere de actualiteit, geschiedenis, aardrijkskunde, de maatschappij, taal en lezen, wereldoriëntatie of een ander educatief onderwerp. De onderwerpen worden afgewisseld met leuke weetjes of soms een opdracht. Het is zeker de moeite waard om thuis eens een kijkje te nemen. www.dedagvandaag.nl

Nieuws uit groep 6

We beginnen er weer een beetje in te komen.

 

Met rekenen zijn we deze week bezig geweest met sommen als 64:4= en 6 x 32=  We komen er wel achter dat we echt nog flink moeten oefenen op de tafels, vooral die van 6,7,8 en 9. Oefenen jullie thuis ook weer mee?

Deze week startten we de ouderkindgesprekken. We zouden het fijn vinden om dan het ingevulde formulier al  op school te hebben, dat praat wat gerichter. Als jullie het nog niet ingeleverd hebben, willen jullie dat dan het liefst deze week nog doen?

 

Omdat we met het thema Maori’s werken zouden we graag de film Vaiana kijken op Disney plus. Echter… we hebben geen account. Van wie mogen we de inloggegevens gebruiken?

Nieuws uit groep 7

Deze week hebben we onderzocht hoe stenen er van binnen uitzien. De kinderen hebben vol enthousiasme de stenen gehakt en bestudeerd. Wat leuk dat er zoveel stenen waren meegenomen naar school! 

 

Soms willen kinderen thuis extra oefenen met de leerstof. Ze kunnen hiervoor inloggen via Cloudwise (www.cloudwise-portal.appspot.com). Daar staan alle apps die we op school ook gebruiken, zoals Snappet. De inloggegevens zijn hetzelfde als op de chromebook op school. De leerlingen kunnen natuurlijk ook direct naar de website van Snappet gaan en inloggen. 

 

Het huiswerk van volgende week is spelling. De leerlingen gaan naar de website van Bloon (https://www.spelling.bloon-methode.nl) of loggen in op Cloudwise en zoeken de app van Bloon. De kinderen maken alle lijsten die klaar staan 4x. We raden de kinderen aan het werk te verdelen. Op school maken we een planning in de agenda wanneer ze denken het huiswerk te gaan maken. De inloggegevens van Bloon staan (als het goed is) achterin hun agenda geschreven. Gebruikersnaam is de eerste letter van de voornaam, punt, achternaam (alles kleine letters). Het wachtwoord is voor iedereen: Bernardus7 

 

Huiswerk: 

Woensdag 15 september: 

Neem 4 kranten mee voor het maken van stokken voor de muziekles. 

Donderdag 16 september: 

Bloon alle lijsten 4x 

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij het bij zowel Da Vinci als tijdens de lessen van onze nieuwe begrijpend/technisch lezen methode Atlantis gehad over het ontstaan van de aarde, aardplaten, magma en vulkanen. We moeten nog wel even wennen aan de nieuwe methode, maar de teksten zijn in ieder geval erg leuk! 

 

Ook hebben wij deze week een nieuwe poster in de klas. Aan het begin van elke dag vullen wij in welke kleur het rekendoel van die dag heeft. Aan het einde van de rekenles vullen we hem nog een keer in om te zien of de leerlingen gegroeid zijn. We merken dat de motivatie hierdoor sterker wordt, dat is leuk om te zien! 

 

Een aantal kinderen hebben nog geen agenda. Hopelijk lukt het om deze toch uiterlijk dit weekend aan te schaffen, want er wordt al huiswerk meegegeven. 

 

Dinsdag 21 september staat de informatieavond voor groep 8 gepland. Deze vindt dit jaar wederom digitaal plaats. Er zal een link verstuurd worden via schoudercom. We hopen iedereen te zien! 

 

Huiswerk: 
Maandag 13 september – taalbladen  
Woensdag 15 september – Ingezonden brief inleveren 
Vrijdag 17 september – Rekenbladen 

EXTERN NIEUWS
Schoolsport Leiden

Dit jaar kunnen de leerlingen van de Bernardusschool zich voor het eerst inschrijven voor schoolsport kennismakingscursussen. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een foldertje mee naar huis gekregen over de schoolsportcursussen.

 

Mocht het foldertje niet thuis zijn aangekomen, dan kunt u bij meester Tim terecht voor een nieuw exemplaar (een berichtje op Schoudercom is het snelst) of u kunt kijken op www.schoolsportcommissieleiden.nl. Op deze site kunt een account maken en zo uw kind(eren) aanmelden voor een kennismakingscursus. Het aantal inschrijvingen per sport is beperkt. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, gaat de cursus niet door (dit wordt dan een week voor de aanvangsdatum bekend gemaakt).

 

Meer informatie kunt u terugvinden in de bijlage.