Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 21 - 18 februari 2022
Jarigen en agenda
Jarigen    
     
18 februari Loreana Silva Ribeiro 6
18 februari Mats Beukers 7
19 februari Valentina Silva Ribeiro 6
20 februari Femke Lesierse 1/2a
20 februari Vera Vollering 1/2a
21 februari Raf Oost 1/2a
21 februari Daniel Gulan 8
28 februari Tess van Westrienen 3
5 maart Gabriel Westerdijk 1/2a
5 maart Rebecca Ouwerkerk 8
6 maart Lisa Verzaal 8
8 maart Casper Berix 1/2b
9 maart Teun Nelson 1/2c
9 maart Rosalie Kramer 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
21 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
7 t/m 18 maart Tien minutengesprekken
25 maart Klassentheater groep 4 en 7
28 maart Ouderraad
29 maart Medzeggenschapsraad
14 april Paasviering
15 april  Goede vrijdag (leerlingen vrij)
18 april Tweede paasdag (leerlingen vrij)
19 t/m 21 april Eindtoets groep 8
22 april Koningsspelen
25 april t/m 6 mei Meivakantie

 

Voor de leerlingen start de voorjaarsvakantie vrijdagmiddag 18 februari om 14.45 uur. Wij zien de leerlingen graag weer op school op maandag 7 maart 2022. 

 

Corona maatregelen

Afgelopen dinsdag werden tijdens de persconferentie versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Ook in het onderwijs kunnen er de komende periode richtlijnen worden versoepeld. 

 

Na de voorjaarsvakantie betekenen de versoepelingen van de coronamaatregelen het volgende voor het onderwijs op de Bernardusschool;

 • Is een leerling besmet met het coronavirus? Er geldt vijf dagen isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.
 • Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. Hierdoor kunnen wij alle activiteiten weer oppakken. 
 • Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. De tien minuten gesprekken zullen daarom weer op school plaatsvinden
 • Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren blijven gelden.
 • Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. 
 • Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft. Wij zullen de zelftesten blijven verspreiden. 

1,5 meter regel / inloop school

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 februari te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school. Voor de Bernardusschool gelden na de voorjaarsvakantie de volgende afspraken. We hebben de afgelopen periode gemerkt dat er veel rust heerst in school en lessen op tijd kunnen beginnen.

 

De kleuters worden elke dag gebracht tot de deur van het groepslokaal. Ouders gaan niet mee het klaslokaal in. 

Groep 1/2a; via zijdeur lokaal

Groep 1/2b; via kleuteringang kleuterplein

Groep 1/2c; via ingang school naast BSO lokaal/kleuterplein

 

De kleuters worden elke dag om 14.45 uur opgehaald door de ouders via het raam van het klaslokaal. Ouders kunnen vanaf 14.45 het schoolplein opkomen, zodat wij zien welke leerling naar huis kan gaan en daadwerkelijk opgehaald wordt. Hierdoor wordt het ophalen een stuk overzichtelijker. 

 

Leerlingen van groep 3 worden gebracht tot de buitendeur. Ouders kunnen nog even zwaaien door het raam.

 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig de school in via de gebruikelijke ingangen.

Groep 3/4; achteringang (nabij lokaal groep 3 en 4)

Groep 5/6; Zijingang school (nabij lokaal groep 6)

Groep 7/8; Hoofdingang

 

Inloopweken

Tussen elke schoolvakantie wordt er voor alle groepen een inloopweek gepland. U bent dan van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Na de tienminuten gesprekken starten we op maandag 28 maart met een inloopweek. U bent komende week elke middag na schooltijd welkom in de klas (14.45 - 15.00 / 12.15 - 12.30 uur). De overige inloopweken zijn opgenomen in de jaarplanning. 

 

Voor de kleutergroepen plannen we naast deze inloopweken na schooltijd ook weken waarop u tijdens de inloop (8.20 - 8.30 uur) met uw zoon/dochter mee naar binnen kan om te kijken in het lokaal. Hierover wordt u op een later moment geinformeerd. 

 

Wilt u op een ander moment contact opnemen met de leerkracht, schroom dat niet om dat telefonisch te doen of via Schoudercom. 

 

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school is om verstoringen tijdens de les te voorkomen?

Tussenschoolse opvang

Op onze school hebben alle leerlingen een middagpauze van 45 minuten. De leerlingen eten hun brood op in hun eigen klas, samen met hun eigen leerkracht. Na het eten gaan ze spelen op de speelplaats buiten, onder toezicht van medewerkers van de Tussenschoolse Opvang (TSO). Stichting Kinderopvang Zoeterwoude coördineert de gang van zaken bij de TSO.

 

Wij merken dat het leerlingenaantal op onze school groeit. Hier zijn wij heel trots op! Dit betekent dat wij de TSO (tussenschoolse opvang) anders gaan organiseren, zodat er meer rust op het schoolplein ontstaat. Nu zijn er veel leerlingen tegelijk buiten waardoor er onoverzichtelijke situaties kunnen ontstaan. Samen met Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) willen wij de kwaliteit blijven waarborgen. Daarom hebben de groepen na de voorjaarsvakantie pauze op verschillende tijden, zodat er steeds twee groepen op het schoolplein spelen (in plaats van drie groepen). Zodra de pauze start worden de leerlingen naar buiten gebracht door de groepsleerkracht, daar worden ze opgevangen door medewerkers van de TSO. Aan het eind van de pauze worden de leerlingen weer opgehaald op het schoolplein door de groepsleerkracht. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten en TSO medewerkers.

 

Daarnaast zijn de TSO medewerkers donderdag 17 februari geschoold in de Kanjertraining. De Kanjertraining is de sociaal emotionele methode die in alle groepen op de Bernardusschool wordt ingezet en nu ook tijdens de TSO. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

 

Nieuwe overblijfkrachten zijn altijd welkom. Als overblijfkracht ontvangt u een passende onkostenvergoeding. Voor aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Desiree de Jong (SKZ); ddjong@kinderopvangzoeterwoude.nl

Tien minuten gesprekken

Vanaf maandag 7 maart worden de tien minuten gesprekken ingepland. Door de versoepeling van de coronamaatregelen vinden deze gesprekken weer op school plaats van 7 t/m 22 maart 2022. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij deze gesprekken.  

 

U kunt zich van vrijdag 18 februari t/m donderdag 3 maart inschrijven voor de tien minuten gesprekken via SchouderCom. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

 

Vacature GMR

 

Beste ouders,

                                                                                                                     

Er zijn per direct twee vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Meld je uiterlijk aan op 19 maart 2022 via onderstaand e-mailadres!


Wat doet de GMR?

Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school.

 

Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie, scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan. Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.

 

Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?

In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.

 

Goed om te weten:

 • De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
 • De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
 • De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.
 • Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.
 • Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.

Maak je belangstelling uiterlijk 19 maart 2022 bekend bij de GMR, het emailadres is gmrpo@scoleiden.nl.

 

Voor meer informatie kun je terecht op de medezeggenschapspagina van SCOL.  Ook kun je via bovenstaand emailadres eventuele vragen stellen en/of meer informatie krijgen.
We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!

 

Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,

 

Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)

Suzanne Frambach (vice-voorzitter, personeelsgeleding)

Paul van den Heuvel (secretaris, oudergeleding)

Nieuws uit groep 3

Het is bijna vakantie en dat betekent dat we weer een leesbingo mee naar huis geven. Lezen in de vakantie blijft heel belangrijk om ervoor te zorgen dat bij de kinderen begrip en tempo op orde blijft. Ook dit keer is er weer een kleine beloning voor het afmaken van de leesbingo. De kinderen mogen deze de hele week na de vakantie aan de juffen laten zien.

 

Onze tuinkers doet het best goed. De kinderen krijgen hun bakje mee naar huis om er verder voor te zorgen of de tuinkerslekker thuis op te eten.

 

Bij de DaVinci lessen hebben we week geleerd hoe de longen ervoor zorgen dat we zuurstof krijgen op alle plekjes van ons lijf waar dit nodig is. Wat is ons lijf toch knap dat het dit “vanzelf” kan.

Nieuws uit groep 4

Deze week was een feestweek. Juf Ryanne was in het weekend jarig en had wat lekkers meegenomen. Om te vieren dat we weer op de eerste plaats op het kanjerpodium stonden, mochten we dinsdagmiddag de laatste 3 kwartier spelletjes doen en hadden we wat drinken en wat lekkers. Kees en Bryan waren ook nog eens jarig op donderdag, dus nog een keer feest! Naast al dat feesten hebben we natuurlijk ook hard gewerkt. De laatste toetsen, van de kinderen die thuis moesten blijven door Corona, zijn ook afgenomen. Verder hebben we weer een rekentoets gedaan en geoefend met woorden met ou/au.

 

De rapporten zijn mee gegaan en na de vakantie zullen daarvoor de oudergesprekken plaatsvinden. Maar voor nu eerst allemaal een welverdiende vakantie, waarin jullie hopelijk allemaal kunnen genieten van veel buitenspelen en leuke dingen doen nu er weer wat meer mag. Vergeet niet te lezen en de tafels te blijven oefenen! Om je met lezen te helpen, hebben jullie een toffe leesbingo meegekregen. Wie heeft er na de vakantie bingo?? Wie weet win je nog een prijs! We hopen iedereen na de vakantie weer gezond en zonder Corona te zien. Fijne vakantie!

Nieuws uit groep 5

De muziekvoorstelling “Straks komt er niemand op mijn feestje” van het Kunstgebouw, een vrolijke muziekles met een quiz over het favoriete liedje van de klas “Dokter DJ maakt een hit”, de rapporten mee, natuurlijk weer een Grej of the Day en nog even lekker extra buiten spelen, omdat de complimentenladder weer helemaal vol was! Wat fijn om zo de vakantie in te gaan. Ook echt verdiend, zeker na het maken van allerlei CITO toetsen en methodetoetsen. Na de vakantie zien we iedereen graag op de oudergesprekken waar jullie je voor kunnen inschrijven op Schoudercom. Maar nu eerst vakantie! We wensen iedereen heel gezellige dagen! Tot over 2 weken!

Nieuws uit groep 6

Dat was even schakelen deze week, maar wat heeft groep 6 dat snel en goed gedaan. Dank voor jullie samenwerken. Gelukkig mag de juf weer voor de klas en zien we elkaar nog even op school. Nu lekker twee weken vakantie voor jullie.

 

Vorige week was Chris het zonnetje van de week, die heeft vandaag zijn poster met mooie complimenten eindelijk mee naar huis kunnen nemen.

 

Deze week hebben de kinderen ook het rapport mee naar huis gekregen, zodat ze hun mooie lijsten aan iedereen kunnen laten zien.

 

Na de vakantie de rapportgesprekken, daarin gaan we met kinderen en ouders in gesprek over hoe het gaat op school. Dan kunnen we ook (nieuwe) afspraken maken over de komende tijd. Denkt u eraan om een gesprek in te plannen op Schoudercom,  we willen graag met iedereen een afspraak.

 

Huiswerk:

Maakwerk: Redactiesommen (staat ook op Schoudercom in de agenda/kalender) woensdag 9 maart

Nieuws uit groep 7

De eerste rapporten van groep 7 zijn klaar. De kinderen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt en daar zijn we reuze trots op. Bekijk de rapporten maar eens goed. Soms gaat er even iets minder goed, maar dat is niet erg. Alle kinderen hebben een prachtig rapport dat bij hem/haar past. Na de vakantie zijn de ouder/kind gesprekken gepland.

 

Jonny is verhuisd naar Zoeterwoude dorp en gaat na de vakantie daar ook naar school. Vrijdag nemen we afscheid van hem. We wensen hem veel plezier in zijn nieuwe huis en op het Avontuur. Hopelijk kom je nog eens langs, Jonny.

Nieuws uit groep 8

Het was fijn om weer op school te zijn na een aantal dagen thuiswerken. Je ziet elkaar weer en uitleg krijgen is toch anders.

 

Deze week hebben wij de DIA proeftoets gemaakt. Het was wel even fijn om te doen, want nu weten we goed hoe de echte eindtoets er straks uitziet en wat voor soort vragen we krijgen. Nog even flink oefenen en dan zijn wij er helemaal klaar voor!

 

Vorige week vrijdag zouden wij spelmiddag hebben, maar dit hebben we moeten verplaatsen naar morgen. De kinderen hebben dit heel erg verdiend! Er is gekozen voor een game/spel/allesmiddag. Dit houdt in dat de kinderen een eigen bordspel of Ipad/nintendo switch mee mogen nemen, maar dit is wel op eigen risico. Hier in de klas en in andere klassen hebben we ook leuke bordspelletjes en Just Dance op het bord is zeer populair. We gaan er een leuke middag van maken.

 

Na de vakantie gaan we veel oefenen voor de eindtoets en daarna kunnen we eindelijk de musical gaan kiezen. Hier kijken de kinderen toch erg naar uit.

 

Fijne vakantie!